Kandara » REGULAMINY
Regulamin

Szanowni Klienci!

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Salonów Kandara.

 

Regulamin świadczenia usług w Salonach Kandara

 

I

Postanowienia ogólne

 

Klienci Salonów Kandara są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Salonów Kandara oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

II

Wykonywanie usług kosmetycznych

 

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
 3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba.
 4. Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 5. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 6. Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
 7. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 8. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonów Kandara za przeprowadzony zabieg.
 9. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 10. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 11. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
 12. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 13. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 14. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

 

III

Etykieta Salonów Kandara

 

 1. Na terenie Salonów Kandara obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 2. W gabinetach Salonów Kandara podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
 3. Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

 

IV

Polityka cenowa i wykorzystanie karnetów na zabiegi

 

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www.kandara.pl. O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem.
 2. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.
 3. Promocje i rabaty nie łączą się.
 4. Bon zniżkowe lub  vouchery otrzymane w ramach współpracy partnerskiej lub sponsorskiej jeden klient może wykorzystać tylko jeden raz (bon upoważnia do jednorazowej zniżki).
 5. Zebranie większej ilości bonów rabatowych nie upoważnia klienta do zsumowania się rabatów.
 6. Pakiety zabiegów zakupione w promocji z kodem „LATO30” ważne są do końca 2022 roku. Po tym czasie przemianowane zostają na bony kwotowe.
 7. Pakiety zabiegów zakupione w promocji z kodem „SALE40” ważne są do końca 2023 roku. Po tym czasie przemianowane zostają na bony kwotowe.
 8. Karnety zabiegowe ważne są 6 miesięcy od daty zakupu. Za wyjątkiem karnetów zabiegowych objętych akcjami promocyjnymi ( rabaty od -20 do -50% ) zakupionych w sklepie internetowym Kandara.pl lub stacjonarnie w salonach Kandara. Przed zakupem karnetów objętych promocją klient zostaje poinformowany, że dany karnet zabiegowy ważny jest 3 miesiące.
 9. Po upływie daty ważności zabiegi, które pozostały w karnecie zabiegowym zostają zsumowane i zmienione w „bon kwotowy” na kwotę w jakiej została zakupiona usługi.
 10. Salon dopuszcza możliwość rezygnacji z wykorzystania zakupionego pakietu (karnetu) zabiegowego. W takiej sytuacji środki niewykorzystane w danym pakiecie zostaną przekazane do wykorzystania na usługi w Salonach Kandara w formie bonu kwotowego (vouchera kwotowego).
 11. Dopuszcza się możliwość zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.
 12. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu zabiegowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika danego Salonu Kandara, gdzie dany zabieg został zarezerwowany. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja@kandara.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.kandara.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.
 13. Aktualne ceny promocyjnych zabiegów to najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni – chyba, że przy produkcie określono inaczej.
 14. Wszystkie zabiegi, rytuały, masaże i inne usługi  rezerwowane w Kandara SPA są obowiązkowo zadatkowane. Zadatek na zabiegi klient może dokonać poprzez uiszczenie minimum 50% wartości rezerwowanych usług gotówką bądź kartą płatniczą w recepcji SPA, poprzez przelew bankowy metodą tradycyjną lub poprzez płatność online w serwisie Moment.Pay. Pracownik recepcji dokonujący zapisu danej wizyty przedstawia klientowi najwygodniejsze dla klienta rozwiązanie.
 15. Wpłatę zadatku na zarezerwowane usługi w tym samym dniu, którego dotyczy rezerwacja należy dokonać do 2 godzin od momentu wstępnego ich zarezerwowania. Natomiast zadatki dotyczące rezerwacji w innym niż dany dzień terminie należy dokonać do 24 godzin od przyjęcia wstępnej rezerwacji przez pracownika recepcji.
 16. Wszystkie „pierwsze wizyty” rezerwowane w salonie Kandara beauty są obowiązkowo zadatkowane. Zadatek na zabiegi klient może dokonać poprzez uiszczenie minimum 50% wartości rezerwowanych usług gotówką bądź kartą płatniczą w recepcji salonu, poprzez przelew bankowy metodą tradycyjną lub poprzez płatność online w serwisie Moment.Pay. Pracownik recepcji dokonujący zapisu danej wizyty przedstawia klientowi najwygodniejsze dla klienta rozwiązanie.
 17. Wpłatę zadatku na zarezerwowane usługi w tym samym dniu, którego dotyczy rezerwacja należy dokonać do 2 godzin od momentu wstępnego ich zarezerwowania. Natomiast zadatki dotyczące rezerwacji w innym niż dany dzień terminie należy dokonać do 24 godzin od przyjęcia wstępnej rezerwacji przez pracownika recepcji.
 18. Jeśli zaplanowana, zadatkowana wcześniej wizyta nie zostanie odwołana na 48h przed wpłacony zadatek na jej poczet przepada i nie ulega zwrotowi, ani przeniesieniu na inny termin.

 

V

Polityka odwołania wizyty Salonów Kandara

 

 1. Rozumiemy, ze plany mogą ulec zmianie, dlatego bezpłatna anulacja umówionego terminu zabiegu, który finalizowany jest voucherem prezentowych lub bonem kwotowym powinna być zgłoszona na co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem. Po upływie tego czasu (odwołanie wizyty mniej niż 24h przed lub nie pojawienie się na zaplanowanej wizycie) skutkuje utratą 50% wartości zaplanowanych zabiegów.
 2. Odwołanie zabiegów może nastąpić najpóźniej do 24 h (nie dotyczy to rezerwacji grupowych, powyżej 3 osób) przed zarezerwowanym terminem poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika danego Salonu Kandara, gdzie dany zabieg został zarezerwowany. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja.spa@kandara.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.kandara.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.
 3. Jeśli zaplanowana, zadatkowana wcześniej wizyta nie zostanie odwołana na 48h przed wpłacony zadatek na jej poczet przepada i nie ulega zwrotowi, ani przeniesieniu na inny termin.
 4. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się około 5-10 min przed terminem lub najpóźniej punktualnie o umówionej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.
 5. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.
 7. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
 8. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg.

 

VI

Polityka reklamacji usług Salonów Kandara

 

 1. Reklamacje związane z zabiegami: manicure/pedicure/stylizacja paznokci przyjmowane są do 7 dni po wykonaniu zabiegu.
 2. Reklamacje związane z pozostałymi zabiegami kosmetycznymi przyjmowane są do 48h po wykonanym zabiegu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane mailowo na adres e-mail danego Salonu, telefonicznie pod numerem kontaktowym Recepcji danego Salonu lub osobiście w Salonie, w którym wykonywany był zabieg.
 4. W każdym przypadku warunkiem uznania reklamacji jest stawienie się osobiste w gabinecie do 48h po zabiegu celem oceny jej zasadności i zaproponowania rekompensaty.
 5. Jeśli klient nie ma możliwości stawienia się osobiście w celu weryfikacji zasadności reklamacji prosimy o przesłanie zdjęć na adres mailowy managera Salonu: agata@kandara.pl
 6. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio do managera Salonu na adres e-mail: agata@kandara.pl
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje od 2-14 dni od momentu złożenia jej pisemnie na adres w-mail danego Salonu.
 8. Rekompensatą reklamacji może być ponownie wykonany zabieg lub też zwrot wydanej kwoty w postaci vouchera kwotowego do wykorzystania w Salonach Kandara.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

 

VII

Warunki zakupu i wykorzystania voucherów prezentowych

 

 1. Zakupu vouchera można dokonać osobiście na recepcji wybranego salonu Kandara, mailowo wysyłając zapytanie na adres: recepcja.spa@kandara.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: tel.  +48 71 729 43 45  / kom. +48 883 311 954.
 2. Płatności za zakupiony voucher można dokonać gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio na recepcji salonu Kandara lub przelewem na konto bankowe po złożeniu zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
 3. Voucher Kandara można zakupić na określoną kwotę, usługę lub pakiet zabiegów.
 4. Voucher Kandara jest ważny 12 miesięcy od daty wystawienia za wyjątkiem voucherów zakupionych w promocjach z kodami rabatowymi, które są ważne 3 miesiące od daty zakupu.
 5. Po upływie daty ważności voucher prezentowy może być wykorzystany jedynie, jako „bon kwotowy” na kwotę w jakiej została zakupiona usługa.
 6. Voucher zawiera telefon kontaktowy oraz adresy salonów Kandara, tak by osoba obdarowana mogła umówić się na zabieg w dogodnym dla niej terminie.
 7. Osoba obdarowana może wybrać dowolny zabieg z oferty wybranego przez siebie salonu Kandara. Jeśli wartość wybranego vouchera będzie niższa, osoba obdarowana może skorzystać z zabiegu o wyższej wartości z dopłatą różnicy.
 8. Niewykorzystana kwota pozostaje na voucherze Kandara i może być wykorzystana na kolejnej wizycie, aż do całkowitego wykorzystania.
 9. Voucher Kandara nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony.
 10. Voucher Kandara nie jest środkiem płatniczym za kosmetyki do pielęgnacji domowej.
 11. Rozumiemy, ze plany mogą ulec zmianie, dlatego bezpłatna anulacja umówionego terminu zabiegu, który finalizowany jest voucherem prezentowych lub bonem kwotowym powinna być zgłoszona na co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem. Po upływie tego czasu (odwołanie wizyty mniej niż 24h przed lub nie pojawienie się na zaplanowanej wizycie) skutkuje utratą 50% wartości zaplanowanych zabiegów.
 12. Odwołanie zabiegów/rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika danego Salonu Kandara, gdzie dany zabieg został zarezerwowany. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja@kandara.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.kandara.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.
 13. Kupującemu dokonującego zakupu vouchera prezentowego poprzez sklep internetowy www.sklep.kandara.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy zakupu vouchera prezentowego następuje poprzez przesłanie na adres pocztowy (Kandara Beauty Sp. z o.o., Pl.Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław) lub elektroniczny (recepcja.spa@kandara.pl) stosownego oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia oświadczenia  o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie jest możliwe po zrealizowaniu vouchera prezentowego.

VIII

TABLICA INFORMACYJNA RODO KANDARA BEAUTY SP. Z O.O. oraz KANDARA SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji o zdrowiu), które podajesz podczas wizyty w naszym gabinecie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest:

 • w salonie KANDARA beauty –  firma Kandara Sp. z o.o. Adres: ul. Zwycięska 9-23 lok.7 ; 53-033 Wrocław Nr Tel.: 693-830-678 E-mail: agata@kandara.pl
 • w salonie KANDARA wax & nail – firma Kandara Beauty Sp. z o.o. Adres: pl. Grunwaldzki 22 ; 50-363 Wrocław Nr Tel.: 693-830-678 E-mail: agata@kandara.pl
 • w salonie KANDARA SPA – firma Kandara Beauty Sp. z o.o. Adres: pl. Grunwaldzki 22 ; 50-363 Wrocław Nr Tel.: 693-830-678 E-mail: agata@kandara.pl

2. Twoja dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

3. W naszym gabinecie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszony w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klientki.

4. Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywanie w Karcie Klientki związane z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszym gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: ï marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody, ï dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.). Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

7. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu zarządzania gabinetem Versum oraz serwerowi OVH (kandara.pl) dostawcę usługi mailingu, itp.

8. Twoje dane nie będą udostępniane do państw trzecich oraz do innych podmiotów.

9. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

IX

Pozostałe postanowienia

 

 1. Każdy klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług gabinetu.
 2. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.
 3. Salon Kandara zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Salonu Kandara będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
KANDARA SPA
ZAPRASZAMY DO SALONÓW KANDARA
Poznaj wszystkie nasze usługi
PRZEJDŹ DO LISTY ZABIEGÓW
Kandara SPA
OVO Hilton
Kandara SPAPoznaj salon
KANDARA SPAbudynek OVO przy hotelu Hilton
ul. Podwale 83
50–414 Wrocław
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
Kandara wax & nails
Pasaż Grunwaldzki
Kandara wax & nailPoznaj Salon
KANDARA wax & nailPasaż Grunwaldzki, Poziom +1
pl. Grunwaldzki 22
50–363 Wrocław
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
kandara beauty Wrocław salon urody
ul. Zwycięska
Kandara beauty
KANDARA beautyul. Zwycięska 9–23
lokal 7
53–033 Wrocław
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ