Regulamin

Szanowni Klienci!

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Salonów Kandara.

 

Regulamin świadczenia usług w Salonach Kandara

 

I

Postanowienia ogólne

 

Klienci Salonów Kandara są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Salonów Kandara oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

II

Wykonywanie usług kosmetycznych

 

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
 3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba.
 4. Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 5. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 6. Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
 7. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 8. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonów Kandara za przeprowadzony zabieg.
 9. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 10. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 11. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
 12. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 13. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 14. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

 

III

Etykieta Salonów Kandara

 

 1. Na terenie Salonów Kandara obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 2. W gabinetach Salonów Kandara podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
 3. Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

 

IV

Polityka cenowa i wykorzystanie karnetów na zabiegi

 

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www.kandara.pl. O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem.
 2. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.
 3. Promocje i rabaty nie łączą się.
 4. Bon zniżkowe jeden klient może wykorzystać tylko jeden raz (bon upoważnia do jednorazowej zniżki).
 5. Zebranie większej ilości bonów rabatowych nie upoważnia klienta do zsumowania się rabatów.
 6. Karnety zabiegowe nie posiadają terminu ważności i obowiązują do momentu wykorzystania ostatniego zabiegu.
 7. Salon dopuszcza możliwość rezygnacji z wykorzystania zakupionego pakietu (karnetu) zabiegowego. W takiej sytuacji środki niewykorzystane w danym pakiecie zostaną przekazane do wykorzystania na usługi w Salonach Kandara w formie bonu kwotowego (vouchera kwotowego).
 8. Dopuszcza się możliwość zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.
 9. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu zabiegowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika danego Salonu Kandara, gdzie dany zabieg został zarezerwowany. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja@kandara.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.kandara.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

 

V

Polityka odwołania wizyty Salonów Kandara

 

 1. Rozumiemy, ze plany mogą ulec zmianie, dlatego rezygnacja z terminu zabiegu powinna być zgłoszona na co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
 2. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach vouchera prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, a voucher prezentowy za wykorzystany.
 3. Odwołanie zabiegów/rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika danego Salonu Kandara, gdzie dany zabieg został zarezerwowany. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja@kandara.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.kandara.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.
 4. Brak informacji o rezygnacji spowoduje obciążenie Państwa kosztem zabiegu w postaci zaliczki na zabieg, która przepada.
 5. Voucher traci ważność wówczas, gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Salonie w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 24 godziny przed wizytą).
 6. Rezygnacja z zabiegu lub też niestawienie się w zarezerwowanym terminie będzie skutkować brakiem zwrotu zaliczki wpłaconej na poczet danej rezerwacji.
 7. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.
 8. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 9. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.
 10. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
 11. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg.

 

VI

Polityka reklamacji usług Salonów Kandara

 

 1. Reklamacje związane z zabiegami: manicure/pedicure/stylizacja paznokci przyjmowane są do 7 dni po wykonaniu zabiegu.
 2. Reklamacje związane z pozostałymi zabiegami kosmetycznymi/fryzjerskimi przyjmowane są do 48h po wykonanym zabiegu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane mailowo na adres e-mail danego Salonu, telefonicznie pod numerem kontaktowym Recepcji danego Salonu lub osobiście w Salonie, w którym wykonywany był zabieg.
 4. W każdym przypadku warunkiem uznania reklamacji jest stawienie się osobiste w gabinecie do 48h po zabiegu celem oceny jej zasadności i zaproponowania rekompensaty.
 5. Jeśli klient nie ma możliwości stawienia się osobiście w celu weryfikacji zasadności reklamacji prosimy o przesłanie zdjęć na adres mailowy managera Salonu: manager@kandara.pl
 6. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio do managera Salonu na adres e-mail: manager@kandara.pl , bądź telefonicznie na numer: 722065142.
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje od 2-14 dni od momentu złożenia jej pisemnie na adres w-mail danego Salonu.
 8. Rekompensatą reklamacji może być ponownie wykonany zabieg lub też zwrot wydanej kwoty w postaci vouchera kwotowego do wykorzystania w Salonach Kandara.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

 

VII

Warunki zakupu i wykorzystania voucherów prezentowych

 

 1. Zakupu vouchera można dokonać osobiście na recepcji wybranego salonu Kandara, mailowo wysyłając zapytanie na adres: recepcja.spa@kandara.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: tel.  +48 71 729 43 45  / kom. +48 883 311 954.
 2. Płatności za zakupiony voucher można dokonać gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio na recepcji salonu Kandara lub przelewem na konto bankowe po złożeniu zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
 3. Na Państwa życzenie prześlemy zaproszenie pod wskazany adres pocztowy lub bezpośrednio w wersji elektronicznej na adres e-mail.
 4. Voucher Kandara można zakupić na określoną kwotę, usługę lub pakiet zabiegów.
 5. Voucher Kandara jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia.
 6. Voucher zawiera telefon kontaktowy oraz adresy salonów Kandara, tak by osoba obdarowana mogła umówić się na zabieg w dogodnym dla niej terminie.
 7. Osoba obdarowana może wybrać dowolny zabieg z oferty wybranego przez siebie salonu Kandara. Jeśli wartość wybranego vouchera będzie niższa, osoba obdarowana może skorzystać z zabiegu o wyższej wartości z dopłatą różnicy.
 8. Niewykorzystana kwota pozostaje na voucherze Kandara i może być wykorzystana na kolejnej wizycie, aż do całkowitego wykorzystania.
 9. Voucher Kandara nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony.
 10. Voucher Kandara nie jest środkiem płatniczym za kosmetyki do pielęgnacji domowej.
 11. Voucher traci ważność wówczas, gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Salonie w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 24 godziny przed wizytą).
 12. Odwołanie zabiegów/rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika danego Salonu Kandara, gdzie dany zabieg został zarezerwowany. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja@kandara.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.kandara.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

 

VIII

Pozostałe postanowienia

 

 1. Każdy klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług gabinetu.
 2. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.
 3. Salon Kandara zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Salonu Kandara będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
KANDARA SPA
ZAPRASZAMY DO SALONÓW KANDARA
Poznaj wszystkie nasze usługi
PRZEJDŹ DO LISTY ZABIEGÓW
Kandara SPA
OVO Hilton
Kandara SPAPoznaj salon
KANDARA SPAbudynek OVO przy hotelu Hilton
ul. Podwale 83
50–414 Wrocław

  71 729 43 45
  +48 883 311 954
recepcja.spa@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
Kandara wax & nails
Pasaż Grunwaldzki
Kandara wax & nailPoznaj Salon
KANDARA wax & nailPasaż Grunwaldzki, Poziom +1
pl. Grunwaldzki 22
50–363 Wrocław

  71 780 88 49
  +48 793 844 844
recepcja.pasazgrunwaldzki@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
Kandara Beauty
ul. Zwycięska
Kandara beautyPoznaj Salon
KANDARA beautyul. Zwycięska 9–23
lokal 7
53–033 Wrocław

  71 719 58 58
  +48 734 155 858
recepcja@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
Kandara SPA
OVO Hilton
Kandara SPAPoznaj salon
KANDARA SPAbudynek OVO przy hotelu Hilton
ul. Podwale 83
50–414 Wrocław

  71 729 43 45
  +48 883 311 954
recepcja.spa@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
Kandara wax & nails
Pasaż Grunwaldzki
Kandara wax & nailPoznaj Salon
KANDARA wax & nailPasaż Grunwaldzki, Poziom +1
pl. Grunwaldzki 22
50–363 Wrocław

  71 780 88 49
  +48 793 844 844
recepcja.pasazgrunwaldzki@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
Kandara Beauty
ul. Zwycięska
Kandara beautyPoznaj Salon
KANDARA beautyul. Zwycięska 9–23
lokal 7
53–033 Wrocław

  71 719 58 58
  +48 734 155 858
recepcja@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ